پرش به: ناوبری, جستجو

اکستاسی

MDMA كه با نام اكستاسى نيز شناخته ميشود تركيبى سايكواكتيو در خانواده آمفتامين ها است. مصرف اين ماده شادى بخش و امپاتوژنيك است. اولين بار الکساندر شولگین اين ماده را سنتز كرد.

نام هاى رايج :

اكس ، اكستاسى ، اكستازى ، اى ، X ، XTC ، E

تاريخچه :

داروشناسى:

تاثيرات: