پرش به: ناوبری, جستجو

آگونیست

آگونیست یک ترکیب شیمیایی می باشد که با چسبیدن به یک گیرنده، یک پاسخ بیولوژیکی تولید می کند. آگونیست معمولا عملکرد موادی که بصورت طبیعی تولید می شوند را تقلید می کند. در مقابل، یک آنتاگونیست عکس آن عمل می کند و در حالی که به یک گیرنده می چسبد، هیچ پاسخی تولید نمی کند و عملکرد یک آگونیست را بلوکه می کند.

انواع آگونیست

گیرنده ها عصبی مغز بوسیله مواد شیمیایی تولید شده در بدن (درونزاد) و یا مواد شیمیایی از خارج از بدن (برونزاد) فعال می گردند. ، بطور مثال مرفین آگونیست گیرنده مو است و برونزاد است و منشا داخلی ندارد ، اندورفین ها که با نام مرفین طبیعی بدن هم شناخته میشوند آگونیست درونزاد گیرنده مو هستند ؛ کتامین آنتاگونیست گیرنده NMDA است همچنین دی ام تی و ال اس دی آگونیست گیرنده سروتونین در مغز هستند.

انواع مختلفی از آگونیست وجود دارد :

  • سوپر آگونیست :

آگونیستی می باشد که پاسخ بیشتری از یک گیرنده را نسبت به یک آگونیست برونزاد تولید کرده و درصد اثربخشی آن بالای 100 درصد می باشد.

  • آگونیست کامل :

آگونیستی می باشد که با چسبیدن و فعالسازی یک گیرنده، دارای اثربخشی کامل بر روی آن گیرنده می باشد.

  • آگونیست جزئی :

آگونیستی می باشد که با چسبیدن و فعالسازی یک گیرنده، دارای اثربخشی جزئی بر روی آن گیرنده می باشد.